ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на techstore-bg.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотмошенията между  ИНФОБОКС ООД и потребителите на електронни/Интернет страници, намиращи се на домейна www.techstore-bg.com. Ако използвате този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.  ИНФОБОКС ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време.Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуланите към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

1. Информация в сайта

Информацията за стоките в сайта е разпределена по видове, марки и модели. Възможни са грешки при информацията за характеристиките на продуктите. Описанията може да са непълни или да съдържат оперативни грешки. Изображенията на продуктите имат информативен характер , доставените продукти може да се различават от изображенията , поради промяна на характеристиките , дизайна , окомплектовката, без предизвестие от страна на производителите.  ИНФОБОКС ООД не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Всички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. techstore-bg.com си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите , които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни без цената за доставката, която е посочена отделно. Възможни са оперативни грешки. techstore-bg.com си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Поради динамиката на стокооборота е възможно продукт, обозначен като наличен , да бъде изчерпан към момента на заявката и поръчката да не може да бъде изпълнена. При всички случаи, techstore-bg.com потвърждава възможността за доставка или информира за невъзможност за такава. Поръчката може да бъде анулирана от techstore-bg.com при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

2. Защита на личната информация.

Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), не се считат за конфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани , обработвани и използвани от techstore-bg.com.

4. Условия и информация, съгласно Закона за защита на потребителите

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от techstore-bg.com (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Поръчка от страна на клиента означава приемане на това предложение, както и че потребителят е запознат и приема Общите условия. Договорът за продажба от разстояние между techstore-bg.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на techstore-bg.com.

На основание чл.50 от ЗЗП , физическо лице, което има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в срок от четиринадесет дни от датата на доставка има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения формуляр за отказ:

До  ИНФОБОКС ООД , Сливен

– с настоящото уведомявам,че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

– Поръчано на…/получено на …

– Име и адрес на потребителя

– Подпис и дата.

Стоката следва да бъде върната в 14-дневен срок до посочения в сайта адрес на techstore-bg.com, като поставената от производителя оригинална опаковка на стоката следва да не е увредена, стоката да не е ползвана, стоката, аксесоарите към нея и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените защитни стикери. Стоката следва да може да бъде продавана като нова. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с всички придружаващи я документи и аксесоари. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на techstore-bg.com, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя. Не могат да бъдат връщани продукти,на които е била сменена операционната система или друг софтуер,присъствал при доставката, когато потребителят е конфигурирал стоката с потребителски акаунти, които биха попречили на въвеждането й в първоначален вид. Потребителят отговаря за намаляване на стойността на стоките вследствие изпробването им, различно от необходимото за установяване на техните характеристики.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.50, при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, techstore-bg.com  се задължава да му възстанови заплатената цена в 14-дневен срок.

5. Гаранция

Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки, с изключение на аксесоари и стоки втора употреба, се придружава от бланка за търговска гаранция, в която са посочени съдържанието на гаранцията, териториалния й обхват и гаранционния срок. techstore-bg.com си запазва правото в отделни случаи или за различни типове изделия да избира мястото на ремонт на изделията.

При мобилните телефони гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона / панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс – фрий, data – кабел…и т. н./. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Гаранцията покрива хардуерните компоненети на продукта,както и оригиналния софтуер, доставен от производителя.  ИНФОБОКС ООД не носи гаранция за ръчно обновен софтуер, за допълнително инсталирани приложения и за съвместимост с потребителски акаунти,когато това не е упоменато от производителя.

Рекламациите се извършват по правилата на ЗЕТ и ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента, techstore-bg.com не носи отговорност за съхраняването им.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:

Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на IMEI (фабричен) номер на уреда. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на уреда, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства.

Внимание!!! За влагозащитените телефини, ако бъдат изложени на дълго седене във вода – защитата на телефона може да бъде компрометирана и да се навлажнят важни компоненти, което да доведе до нарушаване на нормалната работа на устройството и отпадане на гаранцията!

В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).    Информация съгласно Закона за Защита на потребителите:


Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска
от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
В  този  случай  потребителят  може  да  избира  между  извършване  на
ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно
или  избраният  от  него  начин  за  обезщетение  е  непропорционален  в
сравнение с другия.
(2)  Смята  се,  че  даден  начин  за  обезщетяване  на  потребителя  е
непропорционален,  ако  неговото  използване  налага  разходи  на
продавача,  които  в  сравнение  с  другия  начин  на  обезщетяване  са
неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3.  възможността  да  се  предложи  на  потребителя  друг  начин  на
обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за
продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора
за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за
продажба  трябва  да  се  извърши  в  рамките  на  един  месец,  считано  от
предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали
договора  и  да  му  бъде  възстановена  заплатената  сума  или  да  иска
намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за
продажба  е  безплатно  за  потребителя.  Той  не  дължи  разходи  за
експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани
с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5)  Потребителят  може  да  иска  и  обезщетение  за  претърпените
вследствие на несъответствието вреди.
 Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба  и  когато  потребителят  не  е  удовлетворен  от  решаването  на
рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните
възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2)  Потребителят  не  може  да  претендира  за  възстановяване  на
заплатената  сума  или  за  намаляване  цената  на  стоката,  когато
търговецът  се съгласи  да  бъде  извършена  замяна  на потребителската
стока  с  нова  или  да  се  поправи  стоката  в  рамките  на  един  месец  от
предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
(4) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора
и  да  възстанови  заплатената  от  потребителя  сума,  когато  след  като  е
удовлетворил  три  рекламации  на  потребителя  чрез  извършване  на
ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115,
е  налице  следваща  поява  на  несъответствие  на  стоката  с  договора  за
продажба.
 Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в
срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката
или  замяната  на  потребителската  стока  или  за  постигане  на
споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с
никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1